apr.
01

Isus şi problemele tale…

Isus şi problemele tale…

Isuse, pe mine nu mă iubeşte nimeni…

Însuşi Tatăl vă iubeşte…Ioan 16 :27

”Drept răspuns, Isus i-a zis : ”Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” Ioan 14 :23

Păcatele mele sunt multe…

”…Îndrăzneşte! Păcatele îţi sunt iertate!” Mat 9 :2

”Nu te teme turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” Luca 12 :32

Nu pot nici măcar să citesc…

”Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine…” Ioan 5 :39

Nu am prieteni…

”Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi, şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.” Mat 9 :10

”A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic: ”Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!..Mat 11 :19

Sunt într-o nevoie disperată…

”Când a văzut Isus gloatele i S-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor.” Mat 9 :36

”Noroadele au priceput lucrul acesta şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau trebuinţă de vindecare” Luca 9 :11

Nu ştiu dacă rugăciunea mea poate fi ascultată…

”Dacă veţi cere ceva în Numele meu, voi face.” Ioan 14 :14

”Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”Mat 21 :22

Nu îmi vine să cred… Nu merit…

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3 :16

Ce speranţă poate avea o persoană ca mine ?

”Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Luca 9 :56

Fiecare om are o intenţie egoistă…

”…aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru pentru oile Mele.”

”Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” Ioan 10 :15. 18

”…ca să te arăţi că posteşti, nu oamenilor ci, Tatălui tău, care vede în ascuns; şi Tatăl tău care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” Mat 6 :18

Mă simt foarte apăsată…

”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Matei 11 :28

Toate m-au lovit în viaţă…

”Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.”Mat 10 :30

”A treia oară i-a zis Isus : ”Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti ?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară : ”Mă iubeşti?” Şi I-a răspuns: ”Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc…” Ioan 21 :17

Sunt foarte descurajată…

”Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi… Mat 18 :14

Mă simt foarte departe…

”Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.” Matei 18 :11

”Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.” Ier. 23 :24

Cum pot să văd prin întunericul meu ?

”Isus le-a vorbit din nou şi a zis : ”Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8 :12

”Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.” Mat 5 :14

Ce hotărâre să iau ?…

”Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi s-a rugat, zicând: ”Tată, dacă este cu putinţă, depărtează paharul acesta! Totuşi, nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Mat 26 :39

Sunt o persoană foarte singură…

”Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. Ioan 16 :32

Mă simt ca o persoană bolnavă…

”Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile, şi au adus la El pe toţi bolnavii.” Mat 14 :35

”El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli….” Marcu 1 :34

A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea : ”Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti. Lui Isus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis : Da, voiesc să fii curăţit !” Marcu 1 :40-41

Sunt însetată după ceva mai bun…

”În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare şi a strigat: ”Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Ioan 7 :37

Mi-e teamă de viitor, nu ştiu cum se vor rezolva lucrurile în viaţa mea…

”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14 :27

”Deci, să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.” Mat 10 :31

Cum să încep din nou ? Ce să cer ?

”În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.” Ioan 16 :23

”Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 16 :24

”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14 :26.27

Isuse, ce încurajare îmi oferi ?

”V-am spus aceste lucruri, ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16 :33

”Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Ioan 14 :19

Eu am o nevoie precisă…

Isus a luat cuvântul şi i-a zis: ”Ce vrei să-ţi fac?” Marcu 10 :51

”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Ioan 14 :26.27